Etusivu        Lyhytpsykoterapia        Tietoa psykoterapiasta        Työnohjaus        Psykoterapeutti        Yhteystiedot      

 

TIETOA PSYKOTERAPIASTA

Psykoterapia voi elämän varrella olla avuksi sekä elämänlaatua kohottavana ja turvaavana asiana, että korjaavassa mielessä.
Hyvinvointia edistävästi terapia voi olla tukemassa mielenterveyttä ja henkistä kasvua kohti omannäköistä elämää. Se voi tarjota uusia näkökulmia arjen tilanteisiin, auttaa kohentamaan ihmissuhdetaitoja ja mm. itsehoidollisia keinoja oman jaksamisen suhteen.

Elämän kuormittavissa kohdissa, erityisesti erilaisiin muutostilanteisiin liittyen, terapia voi auttaa vahvistamaan selviytymis- ja stressinhallintakeinoja ennaltaehkäisten esimerkiksi uupumusta tai pidempiaikaista mielialan laskua.
Korjaavassa tarkoituksessa terapian keskeinen tehtävä on auttaa parantamaan jo syntyneitä vaurioita, jotka ilmenevät mielenterveyden ongelmina ja elämää hankaloittavana psyykkisenä pahoinvointina. Näitä ovat mm. masennus, ahdistuneisuus, erilaiset pelot ja tuhoisat toimintamallit, joihin voi liittyä esimerkiksi pitkään jatkunutta ylikuormittuneisuutta, erilaisia menetyksiä ja traumaattisia tapahtumia, tai vaikkapa lapsuudenaikaista haavoittumista.

Terapiaan hakeutuvat ihmiset tulevat jokainen omasta arjestaan, oman erityisen tarinansa ja historiansa kanssa. Tarpeet ja toiveet terapian suhteen muotoutuvat näistä käsin, ja ovat siten hyvin monenlaisia. Sen vuoksi on tärkeää, että eri asioiden kanssa voidaan työskennellä joustavasti erilaisia viitekehyksiä yhdistäen ja menetelmiä soveltaen.

Oma työotteeni psykoterapeuttina
Tarjoan sekä kognitiivista, että ratkaisu- ja voimavarakeskeistä psykoterapiaa ja kognitiivisesti painottuvaa trauma- ja kriisiterapiaa. Keskeistä itselleni on hyvä ja arvostava yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapeuttina suhtaudun myötämielisesti ja uteliaasti kaikkeen, mikä asiakasta voisi viedä eteenpäin. Terapian etenemistä arvioidaan pitkin yhteistä matkaa pohtien ollaanko ”oikeilla jäljillä”, puhutaanko oikeista asioista, etsitäänkö vastauksia oikeisiin kysymyksiin. Toteuttamani psykoterapia on siten myös tavoitteellista toimintaa  - kohtaamista yhteisellä maaperällä ja yhdessä tehtyä työtä sen eteen, että erilaiset oireet ja ongelmat lieventyisivät ja psyykkinen hyvinvointi tämän myötä kohenisi.

Työskentelyäni voikin kuvata myös integratiiviseksi psykoterapiaksi ja työotteeksi, mikä tarkoittaa käytännössä juuri koulukuntaisuudesta vapaata terapiatyöskentelyä, jossa nähdään hyödyllisenä ja asiakkaan tilannetta edistävänä tutkailla psyykkisiä ilmiöitä ja erilaista oirehdintaa monesta eri näkökulmasta. Integratiivisessa psykoterapiassa yhdistyvät terapeutin ammatillinen osaaminen ja useamman psykoterapiasuuntauksen hallitseminen, hänen persoonalliset elämään ja toipumiseen liittyvät mielenkiinnon kohteensa, sekä tutkimustieto psykoterapiasta ja sen tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tämä antaa vapauden tarkastella asioita tasavertaisessa yhteistyössä avarasti ja uteliaasti, asiakkaan persoonan ja yksilöllisen tilanteen huomioiden, olemassa olevaan psykologiseen tietoon perustuen.

Resilienssi
Henkisen pahoinvoinnin lievittyminen on tärkeää, mutta oireiden ja ongelmien poistamiseen keskittynyt terapia ei kuitenkaan pitkällä tähtäimellä yksin riitä vahvistamaan keinoja toimia erilaisissa elämän mukanaan tuomissa haasteissa. Onnistuneeseen psykoterapiaan kuuluu myös resilienssin lujittuminen. Resilienssi on psyykkisen kimmoisuuden vahvistumista, kykyä palautua ja toipua vastoinkäymisistä. Resilienssin rakentuminen on terapian myötä etenevä prosessi, johon kuuluu myös vähitellen kasvava sitoutuminen omaan elämään, terveen sitkeyden ja ”ponnistusvoiman” vahvistuminen erilaisten vastoinkäymisten kohdalla, sekä tietoisempi kyky ylläpitää omaa hyvinvointia itselle mielekkäällä tavalla.

Lue lisää käyttämistäni terapiamuodoista täältä